Biolit Plus 007 sprej proti vosám a sršňům 400ml

PeMi kód: 100137 EAN: 5000204918649
Běžná cena s DPH: 119,00 Kč
Sleva na zboží: 17%
DPH: 21%
Skladem
99,00 Kč

Biolit Plus 007 sprej proti vosám a sršňům 400ml


Biolit Plus je vysoce účinný prostorový a povrchový sprej k ochraně proti
vosám. Nový aplikátor umožňuje zasáhnout hmyz větší dávkou účinné látky a také
na větší vzdálenost. Díky velkému výdeji látky má Biolit Plus také okamžitý
podchlazovací účinek, který snižuje pohyblivost hmyzu.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje
na obalu a připojené informace o přípravku.


Složení:

Propan, butan, isobutan, tetramethrin,
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany isoalkany, cyklické,
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-(6-propylpiperonyl))ether/Piperonylbutoxid,
Deltamethrin


Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před
použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Návod pro použití:

Před použitím důkladně protřepejte.
Pro okamžité usmrcení stříkejte přímo na hmyz. Pro dlouhodobý účinek nastříkejte
na místa předpokládaného výskytu a úkrytů hmyzu ze vzdálenosti 20 cm. Účinnost
přípravku po zaschnutí je min. 2 týdny, pokud není povrch omyt nebo otřen.


O výrobci:

Biolit je značkou společnosti Johnson Family.
Dnes již pátá generace společnosti S.C. Johnson pokračuje v dědictví svého
zakladatele. S.C. Johnson je už více než 120 let symbolem výjimečné kvality.
Vyrábí inovativní čistící prostředky a bere přitom ohled na společnost, životní
prostředí a především na blaho svých zákazníků. Produkty od této rodinné firmy
jsou bezpečné a účinné. Mezi další značky této společnosti patří například
Pronto, Raid, Duck, Mr. Muscle nebo Kiwi.Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí


Obsah nebezpečných látek: 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku


Signální slovo: Nebezpečí


H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.​

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » ODPUZOVÁNÍ A HUBENÍ ŠKŮDCŮ » Létající hmyz
DOMÁCNOST » Domácím škůdci
DOMÁCNOST » Domácím škůdci » Létající hmyz

Zpět