Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Savo WC levandule, gelový čistič na toalety, vůně levandule, 750 ml

39,90 Kč
Skladem 256 ks.
  • Cena bez 21% DPH: 32,98 Kč
  • PeMi kód: 608513
  • EAN: 8714100013793

Skvělý pomocník na vodní kámen v toaletě. Jemná levandulová vůně dokáže ve  vaší koupelně navodit atmosféru připomínající jihofrancouzskou Provence, takže bude čas strávený na WC zase o kapku příjemnější.

Odstraňuje vodní kámen v toaletě. Čistí i hluboce usazené nečistoty. Jemná levandulová vůně navozující jihofrancouzskou Provence. Praktický dávkovač zajišťuje snadnou manipulaci. Dostane se i do těžko dostupných míst.

Vlastnosti WC gelu Savo levandule

  • Svěží vůně levandule.
  • Účinný WC čistič Savo.
  • Silná dezinfekční síla.
  • Odstraňuje vodní kámen a bakterie.
  • Udržuje toaletu zářivě lesklou a hygienicky čistou.
  • Vhodný i pro ostatní sanitární keramiku.

Použití Savo WC čističe:

Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj toaletní mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 15 minut a poté spláchněte. Upozornění: Nepřelévejte do žádné jiné lahve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte.

Složení WC gelu Savo:

Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfum

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301 PŘI POŽITÍ: P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS05

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡