Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Savo Profi na podlahy a povrchy Magnolia, 5 kg

331 Kč
Skladem 448 ks.
  • Cena bez 21% DPH: 273,55 Kč
  • PeMi kód: 273312
  • EAN: 8594005392908

Savo na podlahy a povrchy Magnolia 5 kg účinně odstraní všechny nečistoty včetně mastnoty. Povrchy zanechá zářivě čisté s dlouhotrvající příjemnou květinovou vůní. Přípravek je vhodný na podlahy, kachličky a jiné omyvatelné povrchy za zachování nejvyššího hygienického standardu.

  • Odstraní všechny nečistoty
  • Příjemná květinová vůně
  • Nejvyšší hygienický standard
  • pěnivost je vysoká. Jedná se o prostředek na bázi tenzidů, které se používají například i do prostředků na ruční mytí nádobí.
  • Do úklidových strojů tento prostředek nedoporučujeme. Pěna by se mohla dostat do motoru
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje 2-hexyl-3-fenyl-2-propenal, Může vyvolat alergickou reakci.

H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Třídy nebezpečnosti

GHS05

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡