Finish Classi tablety do myčky nádobí, 100 ks

  PeMi kód: 375994 EAN: 5900627066692
  Běžná cena s DPH: 249,00 Kč
  Sleva na zboží: 20%
  DPH: 21%
  Skladem 65 ks.
  199,00 Kč

  Finish Classic tablety do myčky nádobí 100 ks


  Finish Classic Powerball jsou vysocé účinné tablety na mytí nádobí! Kulička
  Powerball předmočí a zjemní nečistoty a silný detergent odstraní všechny zbytky
  jídla.


  Charakteristika Finish Classic tablety do myčky nádobí:  • tablety do myčky na nádobí

  • tři účinky síly Power Action

  • kulička Powerball

  • perfektně předmočí, zjemní a odstraní nečistoty

  • vyčistí i čajové skvrny


  Použití Finish Classic tablety do myčky nádobí:


  Tabletu umístěte do dávkovače na vnitřní straně dvířek Vaší myčky. V případě,
  že se tableta do myčky nevejde, kontaktujte výrobce myčky nebo použijte
  uživatelský manuál. Nepoužívejte nízké teploty mytí, krátké programy a programy
  na křehké nádobí.


  Složení Finish Classic tablety do myčky nádobí:


  5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5
  % polykarboxyláty, fosfonáty, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy
  (subtilisin, amylasa), parfém


  Bezpečnostní upozornění

  GHS07 - dráždivé látky  H272 - Může zesílit požár; oxidant.

  H302 - Zdraví škodlivý při požití.

  H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce

  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
  čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
  vyplachování.

  P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

  Třídy nebezpečnosti:

  GHS07

  Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » Mytí nádobí » Prostředky do myček nádobí » Tablety, Kapsle » Finish

  Zpět
  Site pemi