Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Jar kapsle na mytí nádobí v automatických myčkách All in One 115ks

608 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 502,48 Kč
  • PeMi kód: 151480
  • EAN: 8001090167279, 8001841629698, 8001090277671
Gelové tablety do myčky nádobí pro všechny druhy nádobí.
 

Jar gelové tablety do myčky nádobí pro všechny druhy nádobí účinně odstraňují mastnotu již při prvním mytí. Obsahují změkčující sůl a  leštidlo.

Klíčové vlastnosti Jar Professional kapsle do myčky nádobí:

  • Odstraňují zaschlou mastnotu už při prvním mytí.
  • Obsahuje změkčující sůl a prostředek na oplachování.
  • Odstraňujou odolné skvrny.
  • Zachová čistotu a svěží vůni myčky.
  • Poskytuje ochranu sklu a stříbru.
  • Ihned připraveny k použití.
  • Účinné i při nízkých teplotách.

Použití Jar Professional tablety do myčky:

1 kapsle = 1 umytí. Kapsli vložte do zásuvky mycího prostředku a zásobník uzavřete. Při manipulaci musíte mít suché ruce. Kapsli nerozbalujte ani nepropichujte. Balení po každém použití opět uzavřete.

Složení Jar Professional All in One:

5-15 % Neiontové Povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, <5 % Fosfonáty, Polykarboxyláty, Enzymy, Parfémy, Citronellol, Limonene, Linalool.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Třídy nebezpečnosti

GHS05
⇡ Zpět nahoru ⇡