Presto tmel s hliníkovým práškem, 250 g

164 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 135,54 Kč
 • PeMi kód: 614492
 • EAN: 4048500318481

Presto Hliníkový tmel je 2-komponentní polyesterový tmel středně elastické směsi, z vysoce reaktivních, polyesterových pryskyřic, minerálních látek šetrných k životnímu prostředí a hliníkových pigmentů.

Použití pro stroje a zařízení, konstrukce motoru a pro hobby účely. Všude tam, kde je požadovaná oprava povrchu. Vhodné pro aplikaci na kov, dřevo, plasty a beton a to v různých tloušťkách vrstvy. Pro vyplnění nerovností a děr a opravu různých rozsahů poškození.

Vlastnosti tmelu s hliníkovým práškem:

 • dvousložkový tmel
 • snadná práce
 • vysoká elasticita
 • vysoce tixotropní, tedy velmi snadná široká aplikace bez pórů
 • snadné pískování
 • velmi dobrá přilnavost
 • bez azbestu a silikonu
 • krátká doba vytvrzování
 • odolnost vůči slabým kyselinám a zásadám, hnacím látkám, rozpouštědlům, vodě a soli

Technické vlastnosti tmelu s hliníkovým práškem:

 • základ polyesterová pryskyřice s minerálními plnivy a hliníkovými pigmenty
 • barva šedá
 • vůně styrol
 • konzistence měkká, tixotropní, pastovitá
 • doba použitelnosti / zpracovatelnosti při teplotě 20 °C cca 4 až 5 minut
 • pracovní teplota min. 12 °C
 • doba schnutí (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%) po cca 20 až 30 minutách
 • bod vzplanutí cca 33 °C (pryskyřice) – bez aplikovaného tvrdidla
 • hustota při 20 °C tmel 1,75 g/cm³, tvrdidlo 1,15 g/cm³
 • přidání tužidla 2 - 4 % (optimální směs 2,5 %)
 • teplotní odolnost vytvrzeného materiálu 120 °C
 • skladování: 24 měsíců, při dodržení vhodných podmínek (10-25 °C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%) a skladování v neotevřeném originálním obalu. Nutno chránit před přímým slunečním zářením, mrazem a vlhkostí.
 • balení tmel v malé kulaté plechovce a tužidlo v plastové tubě

Zpracování tmelu s hliníkovým práškem:

 • Objekt, který chcete opravit, by měl být čistý, suchý, bez tuků, obroušený a nezrezivělý.
 • Naberte požadované množství tmelu z plechovky a dobře promíchejte s  odpovídajícím množstvím tužidla.
 • Rozmíchaný materiál naneste v požadované tloušťce vrstvy.
 • Nástroje ihned po použití očistěte, v případě potřeby použijte nitro ředidlo.
 • Již smíchaný materiál nevracejte zpět do plechovky.
 • Po cca 20-30 minutách je možno opravené místo vrtat, brousit, řezat, pilovat a malovat.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

styren

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
GHS08

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

Zákazníci s tímto produktem kupují

⇡ Zpět nahoru ⇡