Kanagom vodostálé acetonové lepidlo univerzální, 40 g

45 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 37,19 Kč
 • PeMi kód: 653319
 • EAN: 8594825006627

Legendární a osvědčené lepidlo KANAGOM pro široké použití. Je založeno na  acetonové bázi, tudíž je vodostálé. Kromě běžných materiálů velmi dobře lepí i  některé plasty. Není vhodné k lepení gumy, PVC, a polystyrénu. V případě potřeby je možné ho ředit acetonem.

Vlastnosti:

 • Složení: roztok nitrocelulózy ve směsi organických rozpouštědel
 • Skupenství: čirý viskózní roztok
 • Barva: bezbarvý až slabě žlutohnědý
 • Zápach (vůně): aromatický
 • Hodnota pH: neutrální
 • Hořlavost: vysoce hořlavý (I. třída dle ČSN 65 0201)
 • Rozpustnost (při °C): ve vodě: nerozpustný, v tucích: neudává se
 • Teplota vznícení: 180 °C

Použití:
Lepí papír, kůži, textil, dřevo, porcelán, keramiku a korek. Nelepí PVC a pryž. Lepidlo naneste na čisté plochy, přiložte k  sobě, zatěžkejte a nechejte 24 hodin schnout. Nepoužívejte na spoje přicházející do styku s potravinami a pitnou vodou.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS05
GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡