Fre-Pro Wave Fabulous Lavender vonné sítko do pisoáru

120 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 99,17 Kč
  • PeMi kód: 387494
  • EAN: 8594194892227, 8594194890070

Vonné sítko k provonění pisoárů - účinnost 30 dní. Revoluční, transparentní a  flexibilní design, umožňuje náhled do odpadových cest, redukuje rozstřikování moči, udržuje pisoár v čistotě a redukuje čas potřebný na očistu o cca 50%.

Vlastnosti Fre Pro Wave vůně do pisoáru:

  • Snadno nastavitelné datum doporučené výměny pro efektivnější použití
  • Bodlinky pro dokonalejší provonění a pro zvýšení efektu zabránění rozstřikování moči 
  • Vyhovuje normě VOC v USA i v Evropě – ekologicky příznivý produkt
  • Omezuje tvorbu pachů – uvolňuje bakterie - enzymy - působící proti vzniku nežádoucích pachů
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

2-(1,1-Dimethylethyl)-cyklohexanol-acetát (CAS 88-41-5) < 3,5 % Heptanal, 2-(Fenylmethylen)- (CAS 122-40-7) < 3,5 % Fenol, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)- (Eugenol) (CAS 97-53-0) < 3,5 % Terpeny a terpenoidy, sladký pomerančový olej (CAS 68647-72-3) < 3 %. Obsahuje Citral; Kumarin; 2,4-Dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS07
GHS09

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡