Druchema lihové mořidlo, černý eben, 500 ml

113 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 93,39 Kč
  • PeMi kód: 101927
  • EAN: 8594825007853
Lihové mořidlo je určeno k moření dřeva a všech porézních materiálů (např. beton, OSB desky, cihly). Lihová mořidla se vyrábějí v široké škále základních odstínů, další odstíny získáte vzájemným mícháním barev.
 

Lihové mořidlo je určeno k moření dřeva a všech porézních materiálů (např. beton, OSB desky, cihly). Lihová mořidla se vyrábějí v široké škále základních odstínů, další odstíny získáte vzájemným mícháním barev.

Štětcem, houbou nebo válečkem nanášejte mořidlo rovnoměrně ve směru vláken. Každým dalším nátěrem vzniká tmavší odstín. Zasychání trvá přibližně 4 hodiny. Po zaschnutí namořené dřevo vykartáčujte, povrchovou úpravu proveďte bezbarvým lakem nebo voskem.

Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat rozdílně, proto doporučujeme zkušební nátěr. Obaly stejného odstínu s rozdílnou šarží je třeba smíchat ve  větším obalu. Před nanášením musí být povrch dřeva čistý a suchý.

Vydatnost:
60 - 80 ml/1 m²

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS02

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡