Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Druchema Texba, odbarvovač na omylem obarvené prádlo, 60 g

28 Kč SLEVA 11%
24,90 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 20,58 Kč
  • PeMi kód: 521008
  • EAN: 8594825002582, 8594825011133

Odbarvuje textilie, bělí prádlo a čistí skvrny od inkoustu, ovoce, krve, trávy, vína apod.

Použití Druchema Texba odbarvovač na omylem obarvené prádlo:

Pro ruční použití:

Obsah sáčku rozpusťte v horké vodě (30 g/10 l). Vypranou látku vložte do roztoku a za stálého promíchávání odbarvujte. Odbarvenou látku důkladně vymáchejte v čisté vodě. Používejte výhradně neporušené smaltované nebo plastové nádoby!

Pro použití v pračce:

Obsah sáčku vsypte do násypky pro prací prostředek (30 g/cca 2,5 kg textilu/úsporný program). Použijte program praní s teplotou 60 - 90˚C bez předpírky.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

dithioničitan sodný.

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit. H302 Zdraví škodlivý při požití. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P235+P410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P407 Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru. P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡