Dosia Citron písek čistící prostředek na nádobí 450g

PeMi kód: 556161 EAN: 5900627003031
Běžná cena s DPH:
DPH: 21%
Skladem 36 ks.
29,90 Kč

Dosia Citron písek čistící prostředek na nádobí 450g


Dosia Citron písek čistící prostředek nejen na nádobí. Přípravek vyčistí
většinu povrchů v domácnostech (sporáky, hrnce, dlaždičky, vany, umyvadla,
záchodové mísy). Není vhodný na lakované povrchy.


Bezpečnostní pokyny:

Varování: Způsobuje vážné poškození
očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Po manipulaci si
důkladně omyjte ruce. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření. Nepoužívejte na lakované povrchy.


Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látkySignální slovo: Varování


H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P301+P330+P331+P315 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.

P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » TEKUTÉ PÍSKY, PÍSKY, PASTY » Písek, Pasta

Zpět