Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Ceys Special Smaltceys lepidlo na opravu smaltu, 15 ml

136 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 112,40 Kč
 • PeMi kód: 109655
 • EAN: 8411519440041

Smaltceys je ideální k opravě všech typů škrábanců a oprýskání na smaltovaných površích nebo keramice (elektrospotřebiče, glazované skříně, obklady, porcelán apod.). Opravovaná část vypadá opět jako nová. Velmi snadno se aplikuje. Odolává vařící vodě a teplotám do 100 °C. Vytváří lesklý, bílý, dlouhotrvající efekt. Rychle schne s lesklou a  dlouhotrvající povrchovou úpravou. Obsahuje aplikační štětec.

Opravuje odlupky, oprýskání nebo škrábance na umyvadlech, vanách, sprchách, sanitárním zařízení, porcelánu, keramice, elektrospotřebičích, smaltovaných skříňkách, nádobí.

 • Porcelán, kamenina, všechny typy keramiky a smaltované povrchy
 • Odolává teplu a chladu a teplotám až do 100 °C
 • Odolává horké vodě a čisticím prostředkům
 • Rychle schne.
 • Lesklá a dlouhotrvající povrchová úprava
 • Nestárne
 • Doba schnutí 10 minut
 • Obsahuje aplikační štětec

Na materiály:
Porcelán, kamenina, všechny typy keramiky a  smaltované povrchy, elektrospotřebiče, glazované skříně, obklady, porcelán, keramika.

Návod k použití:
Opravované plochy musí být vždy čisté, suché, odmaštěné a bez rzi. Nelze aplikovat na horké povrchy, případné nerovnosti lehce obrousit. Štětečkem nanášet tenkou vrstvu. Čím je jedna vrstva tenčí, tím je výsledek lepší. Na vertikální plochy nanášet směrem shora dolů. Je-li oprava většího rázu, je vhodné nanést vrstvy dvě. Předtím je třeba nechat první vrstvu zaschnout minimálně 4 hodiny.

V případě velmi malých oprav je vhodné aplikovat malé množství přípravku např. pomocí zápalky. Spoj zaschne po 6 hodinách, maximální pevnosti je dosaženo po 24 hodinách. Zbytky přípravku odstranit a štětec vyčistit acetonem.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

xylen, athylbenzen

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡