Ceys Special Plastik lepidlo na tvrdé plasty, 30 ml

134 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 110,74 Kč
  • PeMi kód: 105290
  • EAN: 8411519290066

Plastikceys je svářecí lepidlo vhodné pro vytváření definitivních spojů u  tvrdých plastů. Je rychlé, transparentní a odolné vodě. Díky svým tixotropním vlastnostem má vyplňující schopnosti. Nelze použít na polyethylen, polypropylen a teflon. Na tyto materiály doporučujeme použít Lepidlo na obtížné plasty Ceys.

  • Pevné a odolné
  • Transparentní
  • Interiér i exteriér
  • Vyplňuje a je voděodolné

Na materiály:
PVC, polyester, metakrylát, plexisklo, ABS, SAN, tuhý polyester, pevné plastové sedačky. Ne polyethylen, ne polypropylen, ne PTFE.

Aplikace:
Oprava umělohmotných částí v dálkových ovládačích, fritovacích hrncích, vysavačích, čajových konvicích atd.

Návod k použití:
Důkladně očistit, odmastit a osušit spojované plochy. Rovnoměrnou slabou vrstvu lepidla aplikovat na jednu z  lepených ploch a obě části stlačit několik sekund dohromady. Lepenými plochami lze pohybovat maximálně první 3 minuty. Vyčkat minimálně 3 hodiny, než se lepené části zatíží.  Maximální pevnosti je dosaženo po 24 hodinách.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

cyklohexanon

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H226 Hořlavá kapalina a páry. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡