Ceresit STOP Aero vlhkosti náhradní tablety 2 v 1 2x450g Levandule

  PeMi kód: 520073 EAN: 9000100937818
  Běžná cena s DPH: 322,47 Kč
  Sleva na zboží: 13%
  DPH: 21%
  Skladem
  280,00 Kč

   Ceresit STOP Aero vlhkosti náhradní tablety 2 v 1 2x450g Levandule


  Náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti Ceresit Stop Vlhkosti Aero 360°.
  Napomáhá optimalizovat nadbytečnou vlhkost ve vzduchu a neutralizuje pachy
  prostřednictvím proudění vzduchu.  • systém pohlcování vzdušné vlhkosti

  • stop plísním, srážením vodní páry, zatuchlému vzduchu, zničenému nábytku,
   alergiím a pocitu chladu

  • náhradní náplň obsahuje 2 tablety

  • životnost každé je cca 2 měsíce

  • funguje bez elektrické energie


  Bezpečnostní upozornění

  GHS07 - dráždivé látky  Signální slovo: Varování


  H290 - Může být korozivní pro kovy.

  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

  P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
  čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
  vyplachování.

  P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY » Čističe na plísně

  Zpět