Wunderbaum vonný stromeček Sportfrische 5g 1ks

29,90 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 24,71 Kč
  • PeMi kód: 104330
  • EAN: 7612720201846

Wunderbaum stromeček Sportfrische 5g. Osvěžovač vzduchu.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Benzyl salicylate, alpha-iso-Methylionone, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal, Alpha-n- hexylcinnamicaldehyde, omega-Pentadecalactone, methyl-okt-2-ynoát

Signální slovo: Varování

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

Třídy nebezpečnosti

GHS07
⇡ Zpět nahoru ⇡