Well Done odmašťovač za studena, 750 ml

96 Kč SLEVA 11%
85 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 70,25 Kč
  • PeMi kód: 272701
  • EAN: 5998466114018
Kvalitní odmašťovač s vysokou účinností. Rychle působí a účinně odstraní nečistoty ze sporáků, trub, grilů, fritéz, konvektomatů a silně znečištěného nerezového nádobí. Dokonale odstraňuje připáleniny, saze a mastnotu. Mastnota se rozpustí a snadno ji odstraníte. Způsob použití:Naneste odmašťovač na znečištěnou plochu, na spálenou, mastnou, sazemi znečištěnou plochu nebo na zbytky spáleniny. Vyčkejte 2 až 3 minuty, setřete utěrkou a poté omyjte vodou. Na zvlášť znečištěných místech postup zopakujte. Mastnota se rozpustí a snadno ji odstraníte. Na zvlášť znečištěných místech postup zopakujte. Rozprašovač před použitím otočte, po použití jej otočte zpátky. Upozornění: Před použitím proveďte test na barvu. Pro ochranu rukou používejte gumové rukavice. Nepoužívejte na čištění hořáků plynových sporáků nebo hliníkové části. Může být korozivní pro kovy. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje poleptání dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží (nebo s vlasy). Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Třídy nebezpečnosti

GHS05
GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡