Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Waschkönig prací gel Universal 110 praní, 3,305 l

204 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 168,60 Kč
 • PeMi kód: 160126
 • EAN: 4260418930436

Waschkönig Universal je prací gel pro bílé a stálobarevné prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn již od 20 °C při zachování barev. Účinně odstraňuje odolné skvrn z tkanin při  nízkých teplotách, chrání je před poškozením a zanechá příjemnou vůni. Gel obsahuje složky, které chrání vaši pračku před usazováním vodního kamene a korozí. Není vhodný pro vlnu a hedvábí. 

Vlastnosti Waschkönig Universal prací gel:

 • Pro bílé a stálobarevné prádlo.
 • Speciální složení pro odstranění nečistot a skvrn od 20°C.
 • Chrání tkaniny před poškozením.
 • Zachová intenzivní barvy.
 • Prací gel je s obsahem složek, které chrání váš spotřebič před korozí a  usazováním vodního kamene.
 • Svěží vůně.
 • Není vhodný pro vlnu a hedvábí.
 • Balení 3,305 l, 110 praní
Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS05

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡