Waschkönig odstraňovač skvrn Fleckentferner Oxy Kraft Color, 750 g

105 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 86,78 Kč
  • PeMi kód: 261275
  • EAN: 4260418930214

Waschkönig Oxy Kraft Fleckentferner je ideální pomocník při odstraňování zaschlých a odolných skvrn. Obsahuje aktivní kyslík, který intenzivně působí a  odstraňuje i odolné skvrny na prádle. Velmi účinný při odstranění skvrn od kávy, čaje, džusu, vína, trávy, bláta, ovoce, zeleniny, coly, inkoustu atd.

Klíčové vlastnosti Waschkönig Fleckentferner Oxy Kraft Color odstraňovač skvrn:

  • Vhodný pro praní a namáčení barevných i bílých textílií.
  • Může být použit buď jako přísada do prášku, nebo se nanáší přímo na  skvrny.
  • Neobsahuje chlór, takže je bezpečný pro barevné tkaniny.
  • Použití v automatické pračce, ruční mytí a namáčení.
  • Účinkuje již při nízkých teplotách.

Dávkování pro praní:

1 odměrka (30g) přidejte k pracímu prášku. Pro zaschlé skvrny použijte 2 odměrky.

Dávkování pro namáčení:

Přidejte 1 odměrku na 4L teplé vody (max 40 °C). Pro zaschlé skvrny 2 odměrky.

Barevné prádlo máčejte cca 1h, bílé prádlo asi 5h. Po skončení máčení prádlo vyperte obvyklým způsobem. Pro rychlou eliminaci skvrn přidejte 1 odměrku odstraňovače skvrn do 0,5 L teplé vody (max 40°C) a čištěnou část nechte cca 30 minut máčet. Poté prádlo vyperte obvyklým způsobem. Roztoz odtraňovače skvrn a  vody nenechávejte v uzavřené nádobě - unikající kyslík může vést k prasknutí nádoby. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí a kůži!

Složení Waschkönig Fleckentferner Oxy Kraft Color:

30 % a více bělící činidla na bázi kyslíku, méně než 5% aniontové povrchově aktnivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5% fosfáty, optické rozjasňovače, enzymy.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3).

H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS05
GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡