Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

UNIBAL fermež napouštěcí O1000, 750 ml

215 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 177,69 Kč
 • PeMi kód: 102099
 • EAN: 8595073020038

Používá se zejména k základnímu napouštění dřeva, omítek a jiných savých podkladů, pod další nátěry olejovými, syntetickými nebo disperzními nátěrovými hmotami. Zajišťuje dokonalou přilnavost vrchních nátěrů, tím chrání podklad před nepříznivým působením povětrnostních vlivů.

Vlastnosti fermeže Unibal:

 • Podklad: dřevo, dřevotříska, zdivo.
 • Prostředí: interiér, exteriér.
 • Příklady: dřevěné obložení, podhledy, strop, nábytek, trámy, okna, dřevěné zárubně, betonové podlahy a zdivo, obložení a podlahy z dřevovláknitých desek.
 • Ředění: S 6001 (stříkání), S6006 (štětec, váleček, máčení).
 • Teoretická vydatnost: cca 7 m²/ l na jednu vrstvu podle savosti podkladu.
 • Způsob aplikace: Stříkání, váleček, štětec, máčení.

Příprava podkladu

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému. Minerální podklady musí být před aplikací vyzrálé min. 28 dní, musí být proschlé a zbavené prachu, nesmí být znečištěny mastnotami, ropnými produkty a musí být izolované od zemní vlhkosti.

Podmínky aplikace:

Nanášejte za stálého a suchého počasí, minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5 °C. Teplota podkladu nesmí být vyšší než 40 °C. Je velmi nevhodné provádět aplikaci barvy během horkého letního dne. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75 %. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 – 70 %.

Postup práce s fermeží:

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte a podle potřeby nařeďte.

Barevný nátěr dřeva:

 1. 1× nátěr olejovým napouštědlem UNIBAL FERMEŽ NAPOUŠTÉCÍ O 1000. Po ca 20 minutách je nutné setřít přebytečnou fermež tak, aby na povrchu nezůstal lesklý nátěr
 2. po 48 h zasychání povrch přebrousit brusným papírem
 3. 1 až 2× nátěr podkladovou barvou UNIBAL FERMEŽOVÁ BARVA O 2025
 4. 1 až 2× nátěr vrchním emailem INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013 nebo LAZUROL OKNOBAL EMAIL U 2015
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Uhlovodíky,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%).

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡