Severochema ředidlo S 6005, 420 ml

55 Kč SLEVA 11%
49 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 40,50 Kč
  • PeMi kód: 520846
  • EAN: 8595009241308
Používá se k ředění syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním nebo máčením. Ředidlo S 6005 je určeno k ředění syntetické barvy na lehké kovy S 2003 nanášené stříkáním nebo máčením, nebo syntetické barvy základní S 2035 a všude tam, kde je to předepsáno normou. Případně k dalším aplikacím, které je nutné předem odzkoušet. Aplikace:Výrobek se aplikuje dle návodu příslušné barvy, nebo podle konkrétního způsobu použití. Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem. Složení ředidla S 6005:Ředidlo S-6005 je směs organických rozpouštědel, toluenu (REACH 01-2119471310-51-xxxx) a isomerů xylenu (REACH 01-2119539452-40-xxxx), případně dalších. Pokyny pro bezpečné nakládání:S-6005 obsahuje organická rozpouštědla (toluen a xylen), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné jsou výpary. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může ředidlo vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
GHS08

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

Zákazníci s tímto produktem kupují

⇡ Zpět nahoru ⇡