Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

SAVO dezinfekce univerzální, rozprašovač, 500 ml

74 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 61,16 Kč
  • PeMi kód: 624670
  • EAN: 8710908108419

Nastříkejte na čištěný povrch, nechte působit a setřete vlhkým hadříkem. Horké povrchy nechte před použitím přípravku vychladnout. Používejte na  kuchyňské povrchy, sanitární keramiku, obklady, WC sedátko, odpadkové koše a  další omyvatelné povrchy.

Pro baktericidní účinnost nechte působit 15 minut, pro likvidaci virů nechte působit 60 minut. Předměty a plochy, které přichází do styku s potraviny opláchněte po 30 minutách pitnou vodu. Když přípravek nepoužíváte, otočte trysku do polohy stop. Po použití na chrom nebo pokovené povrchy ihned opláchněte. Nepoužívejte na dřevo, hliník, linoleum, koberce, textilie, poškozené a  poškrábané povrchy.

Vlastnosti Savo dezinfekce:

  • Univerzální dezinfekce celé domácnosti
  • Snadno se aplikuje
  • Příjemná vůně
  • Nezanechává šmouhy
  • Osvědčená kvalita

Použití Savo proti plísním dezinfekce:

Stlačte bezpečnostní pojistku a současně otočte trysku rozstřikovače do  pracovní polohy. Po použití postup zopakujte do polohy OFF/STOP. Aplikujte produkt rovnoměrně na čištěný povrch. Nechte působit 5 - 10 minut a poté místo otřete vlhkým hadříkem nebo opláchněte vodou. Před aplikací přípravku plíseň neodstraňujte, aby nedošlo k jejímu rozptýlení do okolí. Při aplikaci na povrchy nasákavé a neodolné otěru neoplachujte, pouze otřete. Při silném napadení plísní postup zopakujte.

Složení Savo dezinfekce:

Dezinfekční látka: chlornan sodný 0,52 g/100 g. Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky. Bělicí činidla na bázi chlóru (chlornan sodný). Parfum, Limonene, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli.

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡