Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Hlubna Renova leštěnka na nábytek, 220 ml

46 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 38,02 Kč
  • PeMi kód: 102085
  • EAN: 8594003012273
Leštěnka na nábytek a dřevo s vůní vřesu. Odolná vůči vodě a povětrnostním vlivům.
 
Leštěnka na nábytek a dřevo s vůní vřesu. Odolná vůči vodě a povětrnostním vlivům.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

EUH208 Obsahuje terpentýnový olej. Může vyvolat alergickou reakci. Složky směsi k uvedení na etiketě Destilát (ropný) těžký hydrokrakovaný; Uhlovodíky, C6, isoalkany, < 5 % n-hexanu, pentan, Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, < 5 % n-hexanu

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡