Pronto Wood Classic sprej proti prachu na dřevo 300 ml

138 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 114,05 Kč
 • PeMi kód: 397384
 • EAN: 5000204922547

Pronto Wood Classic sprej proti prachu na dřevo 300 ml

Pronto Wood Classic leštěnka na nábytek se včelím voskem chrání, udržuje všechny dřevěné plochy jen při pravidelném používání a dodává jim přirozený lesk. Dokonale odstraňuje prach, šmouhy a otisky. Obsahuje antistatické složky, které zabraňují opětovnému usazování prachu. Jemně čistí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla a elektroniky (kromě plazmových/LCD obrazovek) a vytváří lesk beze šmouh. Nevhodný pro použití na dřevo bez povrchové úpravy.

Klíčové vlastnosti Pronto Wood Classic sprej proti prachu:

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Varování

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H370 - Způsobuje poškození orgánů.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P410 - Chraňte před slunečním zářením.
 • odstraňuje prach, šmouhy, mastnoty a otisky
 • ochrana dřeva a zvýšení přirozeného lesku
 • zabraňuje opětovnému usazování prachu
 • pro každodenní ochranu nábytku až 7 dní méně prachu
 • dlouhodobý antistatický účinek
 • Složení Pronto Wood Classic proti prachu:

  neiontové povrchově aktivní látky, 5-15% alifatické uhlovodíky, parfémy, limonene, 2-bromo-2- nitropropane-1,3-diol

  Třídy nebezpečnosti

  GHS02
  GHS07

  Ke stažení

  Bezpečnostní list

  ⇡ Zpět nahoru ⇡