Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Pronto Lemon aerosol 250ml

101 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 83,47 Kč
 • PeMi kód: 584640
 • EAN: 5000204150131

Pronto Lemon zvyšuje lesk a oživuje vzhled většiny tvrdých povrchů v celé domácnosti.

Vlastnosti Pronto Lemon sprej proti prachu:

 • Odstraňuje prach a otisky prstů a šmouhy.
 • Vytváří lesklou ochrannou vrstvu, aniž by na povrchu zanechával voskovitý film.
 • Vhodný pro dřevěný nábytek a kůži s povrchovou úpravou, žulu, nerezovou ocel, laminát, křemen a další.
 • S vůní citronu.
 • Balení ve spreji.

Použití Pronto proti prachu:

 • Neotáčejte víčkem.
 • Před použitím protřepejte.
 • Držte nádobku ve svislé poloze a nastříkejte ze vzdálenosti 20 cm na  čištěný povrch.
 • Vyleštěte měkkým suchým a čistým hadříkem.
 • Pro čištění malých částí nastříkejte přípravek na hadřík a povrch vyleštěte.
 • Nepoužívejte na podlahy, vnitřní povrch vany, dřevo bez povrchové úpravy.
 • Doporučujeme otestovat účinek přípravku na malém, skrytém místě.

Složení Pronto Lemon:

<5% neiontové povrchově aktivní látky, 5-15% alifatické uhlovodíky, parfémy, limonene, citral, geraniol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

2-methylisothiazol-3(2H)-on.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P410 Chraňte před slunečním zářením. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡