PE-PO tekutý podpalovač, 1 l

83 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 68,60 Kč
  • PeMi kód: 520815
  • EAN: 8595009241971, 8595009244712

PE-PO tekutý podpalovač je určený k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je například dřevěné uhlí nebo brikety. Hoří bez sazí a pachu. Tento podpalovač pepo je certifikován jako vhodný pro použití v zahradních či jednorázových grilech.

Vlastnosti PE-PO podpalovače:

  • k podpalování dřevěného uhlí nebo briket
  • hoří bez sazí a zápachu
  • certifikováno pro použití v zahradních či jednorázových grilech
  • 1 l

Certifikováno dle DIN EN 1860-3:2003-12 - výrobek je  certifikován jako vyhovující pro použití na roztápění grilů.

Bezpečnostní upozornění
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Obsah nebezpečných látek

Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů (ES: 926-141-6)

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS08

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡