Osvěžovač Glade by Brise Japonská zahrada spray 300ml

68 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 56,20 Kč
  • PeMi kód: 637358
  • EAN: 5000204539400

Osvěžovač vzduchu, který pohltí nepříjemné pachy a  zanechá příjemnou vůni. Osvěžovače Glade se vyrábí v různých variantách, tak vás nikdy neomrzí jedna vůně. Můžete je střídat podle nálady nebo třeba ročních období. Stačí nádobu protřepat a nastříkat doprostřed místnosti, poté zůstane jen svěží a provoněný vzduch.

Vzduch je hřejivý, voda chladivá, květiny plné života a duše klidná, to se tóny chroupavého jablka setkávají s orosenými kvítky a santalovým dřevem.

Vlastnosti osvěžovače vzduchu Glade

  • vůně jablko, kvítí a santalové dřevo
  • určeno k boji s nepříjemným zápachem
  • osvěžovač Glade ve spreji
  • obnovuje svěžest
  • zanechává příjemnou vůni
  • balení 300 ml

Glade osvěžovač vzduchu návod k použití:

Před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a  nástřikem do středu prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na  tkaniny. Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správně hygienické návyky. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Složení Glade osvěžovače vzduchu:

Isobutan, propan, 1-oktadekanaminium, N,N,Ntrimethyl-, chlorid.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Třídy nebezpečnosti

GHS02

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡