Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Larrin Deo Orient vonný koncentrát na wc a koupelny, 500 ml

147 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 121,49 Kč
  • PeMi kód: 102877
  • EAN: 8595000911699
Přípravek s orientální vůní, určen k dezodoraci čištěných a ošetřovaných prostor (WC, podlah, stěn), které nejsou často oplachovány vodou. Překrývá nepříjemné pachy.
 

Přípravek s orientální vůní, určen k dezodoraci čištěných a  ošetřovaných prostor (WC, podlah, stěn), které nejsou často oplachovány vodou. Překrývá nepříjemné pachy.

Obsahuje:
< 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Eugenol, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Limonene, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, hydroxid draselný, hydroxid sodný.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje Linalool, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Eucalyptus globullus leaf extract, 1,2- benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Třídy nebezpečnosti

GHS05

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡