Coyote Konkor 101, 400 ml

PeMi kód: 101268 EAN: 8590005751448
Běžná cena s DPH: 74,00 Kč
Sleva na zboží: 7%
DPH: 21%
Skladem
69,00 Kč

Vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně
dokonale chrání železné i neželezné kovy jako ocel, litina, měď, zinek a olovo.


Je vhodný k mazání strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů
akumulátorů, pantů. Uvolňuje zaseklé mechanismy. Vhodný k čištění a konzervaci
zbraní. Chrání železné kovy proti korozi.


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: NebezpečíObsah nebezpečných látek

Základový olej - nespecifikovaný.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti:

GHS02
GHS08

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Ke stažení:

Bezpečnostní list

Produkt najdete v kategoriích:

BARVY » AUTO-MOTO » Provozní kapaliny » Oleje

Zpět