Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Hostagrund Prim 3v1 S2177 základní i vrchní barva na kov, 0840 červenohnědá, 9 l

4 006 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 3 310,74 Kč
 • PeMi kód: 103059
 • EAN: 8591235055603

Multifunkční základní i vrchní antikorozní polomatná barva na  kov. Jednovrstvá polomatná barva spojující vlastnosti základního antikorozního nátěru, mezivrstvy a současně vrchní barvy. Je  určena k přímým nátěrům kovů ve venkovním i vnitřním prostředí.

Barva na kov je ideální pro nátěry ocelových materiálů, zoxidovaných a čerstvých pozinkovaných povrchů jako např. střechy, kovové konstrukce, stožáry, ploty, sloupy, vrata apod. Barvu na kov je možné použít i pro nátěr savých podkladů jako např. dřevo a dřevotříska. Barva na kov HOSTAGRUND není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s  potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.
Vlastnosti barvy na kov 3v1

    multifunkční barva na kov 3v1
    dlouhodobá odolnost povětrnostním vlivům
    bariérová antikorozní ochrana
    obsahuje teflon
    pro vnitřní i venkovní použití
    dlouhá životnost
    na kov včetně čerstvého pozinku

Použití HOSTAGRUND Prim barvy na kov:

Jednovrstvá polomatná barva spojující vlastnosti základního antikorozního nátěru, mezivrstvy a současně vrchní barvy. Je určena k přímým nátěrům rozmanitých kovů, včetně čerstvého pozinku, ve venkovním i  vnitřním prostředí. Barva je ideální zejména pro nátěry střech, kovových konstrukcí, stožárů, plotů, sloupů, vrat apod. Barvu je možné použít i pro nátěr savých podkladů jako dřevo nebo minerální povrchy.

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a nátěrům dětského nábytku a hraček. Barva smí být používána na plochy přicházející do nepřímého styku s  poživatinami, krmivy a pitnou vodou.
Technické vlastnosti barvy na kov 3v1:

    podklad ocel, pozinkované ocelové povrchy, dřevo, dřevotříska, minerální povrchy
    prostředí interiér a exteriér
    použití barva na střechy, kovové konstrukce, stožáry, ploty, sloupy, vrata, čerstvý pozink
    vydatnost barvy na kov 10 až 12 m²/l na jednu vrstvu
    ředění S 6001 (stříkání), S 6006 (štětec, váleček)
    zaschlý proti prachu do 1 hodiny
    proschlý do 24 hodin
    balení 600 ml
    odstín 0570 zelená tmavá

Příprava podkladu pro barvu na kov 3v1:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, volné rzi a  prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou.

Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče).

Doporučovaná předúprava povrchu čerstvě pozinkovaných plechů před nátěrem:

Připraví se směs 10 l vody, 0,5 l čpavkové vody (25 %ní) a cca 50 ml smáčedla (saponát). Tento roztok se aplikuje na upravovaný plech a po cca 10 min působení se roztírá, např. hadrem z umělého rouna na násadě, až do vytvoření kovově šedé pěny. Následuje dokonalý oplach čistou vodou.

Barva se nanáší po dokonalém oschnutí plechu. Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m². Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.
Podmínky aplikace HOSTAGRUND Prim 3v1:

Nanášejte za stálého a suchého počasí, minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5°C, teplota natíraného podkladu musí být 3°C nad rosným bodem, přičemž teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu nesmí být vyšší než 40°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75 %. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18°C až 23°C a relativní vlhkost vzduchu 40 –70%.

Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedokonale suchý povrch může způsobit problémy s přilnavostí nátěrové hmoty k podkladu nebo s přilnavostí mezi jednotlivými vrstvami. Navíc může negativně ovlivnit celkový vzhled nátěrového filmu. Je velmi nevhodné provádět aplikaci barvy během horkého letního dne. Vysoká teplota ovzduší způsobuje rychlé zasychání povrchové vrstvy nátěrového filmu a následného možného „krabacení“ filmu. Zároveň se projeví i problémy v napojování jednotlivých tahů nanášené barvy. Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.
Příklad nátěrového postupu pro barvu na kov 3v1:

Barva se nanáší na předem připravený podklad. Před použitím se barva podle potřeby naředí ředidlem S 6006 (štětec, váleček), S 6001 (stříkání) a důkladně zamíchá. Aplikuje se ve 2 až 3 vrstvách podle předpokládané náročnosti prostředí. Interval pro nanášení jednotlivých vrstev je minimálně 8 hodin. Doporučená tloušťka jedné suché vrstvy je 30 – 40 μm. Odstíny 0912 hliník a 0970 měď lze aplikovat štětcem a válečkem pouze bez nároku na estetický vzhled.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Varování
Obsah nebezpečných látek

Xylen (směs), Uhlovodíky, C9, aromatické, fosforecnan zinecnatý. Obsahuje butanonoxim a bis(2- ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.
EUH208     Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226     Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332     Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315     Dráždí kůži.
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
H335     Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373     Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411     Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210     Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261     Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273     Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340     PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312     Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 • 0131 šedá
 • 0240 hnědá středně
 • 0280 hnědá tmavě
 • 0440 modrá
 • 0530 zelená
 • 0810 červená
 • 0840 červenohnědá
 • 0912 hliník
 • 0970 měď
 • 0100 bílá
 • 0199 černá
 • 0620 žlutá
 • 0570 zelená tmavá
 • 0155 Antracit RAL 7016

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡