Hostagrund 2v1 S2160 základní i vrchní barva na kov, 0530 zelená, 600 ml

325 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 268,60 Kč
 • PeMi kód: 107360
 • EAN: 8595073022513

HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO S2160 je základní i vrchní syntetický nátěr na železo. Určen pro zhotovení jednovrstvých venkovních nátěrů ocelových konstrukcí, např. stožárů, mostů, podvozků, plotů, vystavených přímým povětrnostním vlivům. Barvu lze použít i pro ochranné nátěry nekovových podkladů, např. beton, dřevo. Barva má tixotropní charakter, který spolu se speciálním složením umožňuje dosažení silné vrstvy a ochranných vlastností jedním nátěrem. Nanáší se přímo na podklad, zbavený mechanických nečistot a  rzi.

Použití:
ocel, litina, dřevo, beton, pozinkovaná ocel

Prostředí:
exteriér, interiér se středním korozním namáháním (prádelny, sklepy, průmyslové prostory, dílny)

Příklady použití:
podvozky  železničních  vagónů,  přepravní  kontejnery,  kovové  konstrukce,  mosty,  stožáry,  potrubí, kovová svodidla, oplocení, plechové garáže, vrata, betonové stěny.

Vydatnost:
cca 4,5 m²/1 litr při tloušťce 100 µm podle způsobu nanášení.

Způsoby nanášení:
štětcem nebo stříkáním

Ředění:
S 6005(zejména pro mytí pomůcek)Aplikace štětcem a bezvzduchovým stříkáním je bez ředění

Bezvzduchovým stříkacím zařízením:  1 × nástřik barvou HOSTAGRUND S 2160 tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 100 µm.  Pneumatickým stříkáním nebo štětcem: 1-2 × nátěr (nástřik) barvou HOSTAGRUND S 2160 tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 100 µm. V případě, že jsou nutné, lze další nástřiky nebo nátěry aplikovat po 4 h zasychání předchozí vrstvy, nejpozději však do 24 h.

Příprava podkladu:
Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to  možné  teplá  tlaková voda  s obsahem  saponátu).  Pro  případné  odstranění  zbytků  různých  solí  je  nutné  povrch následně  opláchnout  čistou  vodou.  Hrubé  a  dobře  přilnavé  nečistoty  je  nutné  odstranit  ručně  nebo  mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče). Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavýchnátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m². Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Barevné odstíny:
0100 - bílá, 0101 - šedá světlá, 0110 - šedá střední, 0199 - černá, 0243 - hnědá, 0280 - palisandr, 0440 - modrá světlá, 0455 - modrá tmavá, 0514 - zelená světlá, 0530 - zelená střední, 0540 - zelená tmavá, 0620 - žlutá střední, 0840 – červenohnědá, 0910 - hliníková, 6200 - žlutá plynárenská

Může se Vám hodit:
Štětce, válečky, bruisivo, zakrývací materiál, špachtle, nože, kbelíky a misky.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí
Obsah nebezpečných látek

Xylen (směs), Uhlovodíky, C9, aromatické, fosforečnan zinečnatý. Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.
EUH066     Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208     Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226     Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332     Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315     Dráždí kůži.
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
H335     Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336     Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373     Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411     Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210     Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261     Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273     Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340     PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312     Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Parametry
Obj. číslo     
Stupeň lesku     Mat
Atest na dětské hračky     Ne
Ředění barvy     Rozpouštědlem
Prostředí     Vnitřní i venkovní
Výrobce     
Značka     
Produktový list     PDF
Dokumenty ke stažení
Bezpečnostní list
Technický list
Prohlášení o shodě

   
Vzorník odstínů a barev (13)
 • 0101 světle šedá
 • 0110 středně šedá
 • 0243 hnědá
 • 0280 palisandr
 • 0440 modrá
 • 0455 tmavě modrá
 • 0530 zelená střední
 • 0540 zelená tmavá
 • 0840 červenohnědá
 • 0910 hliníková
 • 6200 žlutá plynárenská
 • 0100 bílá
 • 0199 černá

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡