Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Hostagrund 2v1 S2160 kovářská barva, 2,5 l

1 365 Kč SLEVA 18%
1 121 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 926,45 Kč
  • PeMi kód: 107379
  • EAN: 8591235039092

Barva je určena k dekorativním nátěrům kovářských výrobků, kde se vyžaduje atraktivní „kovaný“ vzhled a dlouhodobá životnost. Je velmi vhodná i pro zhotovení jednovrstvých venkovních i vnitřních nátěrů ocelových konstrukcí, např. stožárů, mostů, podvozků a plotů. Barvu lze použít po předchozí penetraci podkladu i pro ochranné nátěry nekovových podkladů jako beton a dřevo. Barva má tixotropní charakter, proto nestéká ze svislých ploch.

Pracovní postup:

Bezvzduchovým stříkacím zařízením:
1 × nástřik barvou HOSTAGRUND S 2160 tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 100 µm.

Pneumatickým stříkáním nebo štětcem:
1-2 × nátěr (nástřik) barvou HOSTAGRUND S 2160 tak, aby výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla nejméně 100 µm. V případě, že jsou nutné, lze další nástřiky nebo nátěry aplikovat po 4 h zasychání předchozí vrstvy, nejpozději však do 24 h.

Příprava podkladu:
Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to  možné  teplá  tlaková voda  s obsahem  saponátu).  Pro  případné  odstranění  zbytků  různých  solí  je  nutné  povrch následně  opláchnout  čistou  vodou.  Hrubé  a  dobře  přilnavé  nečistoty  je  nutné  odstranit  ručně  nebo  mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče). Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavýchnátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m². Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Vydatnost:
cca 4,5 m²/1 litr při tloušťce 100 µm podle způsobu nanášení.

Použití:
ocel, litina, dřevo, beton, pozinkovaná ocel

Prostředí:
exteriér, interiér se středním korozním namáháním (prádelny, sklepy, průmyslové prostory, dílny)

Příklady:
podvozky  železničních  vagónů,  přepravní  kontejnery,  kovové  konstrukce,  mosty,  stožáry,  potrubí, kovová svodidla, oplocení, plechové garáže, vrata, betonové stěny.

Způsoby nanášení:
štětcem nebo stříkáním

Ředění:
S 6005 (zejména pro mytí pomůcek) Aplikace štětcem a bezvzduchovým stříkáním je bez ředění

 
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Xylen (směs), Uhlovodíky, C9, aromatické, fosforečnan zinečnatý. Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H226 Hořlavá kapalina a páry. H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡