Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Glade Electric Scented Oil Sensual Sandalwood & Jasmine náplň 20ml

SLEVA %
102 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 84,30 Kč
 • PeMi kód: 584647
 • EAN: 5000204116359

Glade Electric Scented Oil Sensual Sandalwood & Jasmine elektrický osvěžovač vzduchu náhradní náplň 20 ml

Náhradní náplň do elektrického osvěžovače vzduchu Glade Electric Scented Oil. Tato náhradní náplň provoní váš domov či kancelář vůní santalového dřeva a jasmínu, a tím pro vás vytvoří příjemnou a útulnou atmosféru. Při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači každá náplň poskytne až 100 dní vůně.

Charakteristika Glade Electric Scented Oil Sensual Sandalwood & Jasmine náhradní náplň:

 • vůně santalového dřeva a jasmínu 
 • výdrž náplně až 100 hodin při 12 hodinovém cyklu
 • balení obsahuje náhradní náplň 20 ml (bez strojku/odpařovače)

Použití Glade Electric Scented Oil Sensual Sandalwood & Jasmine náhradní náplň:

 • používejte pouze v dobře větraných prostorách
 • v případě rozlití kapalinu okamžitě utřete
 • nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač
 • uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání
 • osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností
 • osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyk

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: linalol, ethyl-[2,3-epoxy-3-fenylbutyrát], 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on.

Signální slovo: Varování

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS07
⇡ Zpět nahoru ⇡