Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Glade by Brise Sense & Spray náplň santalové dřevo z Bali 18ml

185 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 152,89 Kč
 • PeMi kód: 108987
 • EAN: 5000204628371, 5000204890303

Náplň do automatického osvěžovače vzduchu se senzorem pohybu s vůní Santalové dřevo & Jasmín z Bali. Vpuste do vašeho domova svěží vůni. Do osvěžovače použijte originální náplně z kolekce Glade by Brise Sense & Spray.

Exotická vůně santalového dřeva v kombinaci s jemným jasmínem příjemně osvěží všechny místnosti a navodí relaxační atmosféru. Působí rychle a efektivně. Používejte podle návodu.

Použití:

 1. Senzor pohybu uvolní vůni každých 20 minut, jen když zaznamená váš pohyb.
 2. Klidový režim - V případě, že senzor nezaznamená váš pohyb, vypne se. Neplýtvá náplň, když nejste doma.
 3. Tlačítko pro extra osvěžení - V případě potřeby stiskněte pro extra osvěžení.
 4. Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte jen AA baterie. Prázdný obal a osvěžovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
 5. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s  opatrností.
 6. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Obsahuje:

benzyl salicylate, vanillin, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, d-limonene, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Upozornění:

 • Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
 • Skladujte na chladném a suchém místě.
 • Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s  opatrností.
 • Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.
 • Uchovávejte hlavní obal s bezpečnostními opatřeními pro použití.
 • Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.
 • Aerosoly mohou způsobit podráždění dýchacích cest.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

benzyl-salicylát, linalol.

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡