Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Glade by Brise gel marine osvěžovač vzduchu DUOPACK 150g

126 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 104,13 Kč
 • PeMi kód: 103416
 • EAN: 4000290957950, 5000204601152

Glade by Brise Marine gel je tradičním osvěžovačem vzduchu. Přináší svěžest do vašeho domova po celé týdny. Po vybalení z ochranné fólie okamžitě zbavuje místnost nepříjemných pachů a osvěží prostředí vašich domovů.

Rychle a účinně osvěži vzduch v ložnicích, obývacích pokojích, kuchyních, koupelnách a zanechá pouze příjemnou vůni.

Vlastnosti Glade osvěžovač vzduchu v gelu:

 • Odstraňuje nepříjemné pachy až 30 dní.
 • Příjemná vůně.
 • Dlouhotrvající efekt.
 • Výhodné balení 2 ks.

Pokyny pro předlékařskou první pomoc:

 • Při nadýchání - odveďte postiženého na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při zasažení očí - okamžitě proplachujte proudem vody cca 10 min a při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při styku s kůží - umyjte mýdlem a vodou.
 • Při požití - vypláchněte ústa vodou a napijte se vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

geraniol, reakční směs: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Třídy nebezpečnosti

GHS07
⇡ Zpět nahoru ⇡