Polykar Finiš stříkací tmel, dvousložkový polyesterový + tužidlo, 1 kg

588 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 485,95 Kč
  • PeMi kód: 103102
  • EAN: 8594007010411, 8594007011791
Stříkací tmel určený k vytvoření rovnoměrné vrstvy tmelu, která je potřebná před nástřikem plniče a následně vrchního laku na automobilových karoseriích a jiných kovových plochách a sklolaminátových nástavbách a dílech.
 

Stříkací tmel určený k vytvoření rovnoměrné vrstvy tmelu, která je potřebná před nástřikem plniče a následně vrchního laku na automobilových karoseriích a  jiných kovových plochách a sklolaminátových nástavbách a dílech. Po vytvrzení tvrdý, houževnatý, odolný v ohybu, úderu, při vibracích a přitom lehce brousitelný. Vhodný i na povrchy z tvrdého dřeva a MDF desek. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a  pitnou vodou.

Aplikace a schnutí:
Povrch je nutné zbavit rzi a obrousit brusným papírem P120. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro maximální antikorozní ochranu použijte nejprve epoxidový nebo polyuretanový základ. Tmel neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulózové základy. Pro aplikaci doporučujeme stříkací trysku 1,8 – 3,0 mm a tlak vzduchu 3-4 bary. Stříkacím tmelem FINIŠ lze dosáhnou tloušťky suché vrstvy až 1000 µm. Na ředění tmelu před stříkáním doporučujeme ředidlo POLYKAR Ředidlo polyesterové. Před použitím je nutné obsah plechovky dokonale rozmíchat!

Tužení:
Tmel se tuží tvrdidlem (CETOX 20, bezbarvá kapalina) v hmotnostním poměru 100:5: 100 dílů tmelu : 5 dílům tvrdidla – doporučený poměr pro teplotu 23 °C. Směs se dokonale promíchá a přefiltruje.

Doba zpracovatelnosti:
Tmel je nutné při teplotě 23 °C a  poměru tužení 100:5 zpracovat do 40 minut. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti. Při teplotách nižších (minimálně 17 °C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje.

Broušení:
Tmel je při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:5 zaschlý proti prachu za 60 minut a brousitelný za 120 minut. Zkrácení tohoto času lze dosáhnout přisušením tmelu při teplotě okolo 60°C. Broušení za sucha začíná brusným papírem P120 a dokončuje se papírem P150 až P240.

Vrchní nátěry:
Na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Tmel odolává teplotám 80 - 110 °C.

Čištění pomůcek:
Znečistěné části pomůcek lze očistit ředidlem POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze nevytvrzený tmel.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

styren, ethylacetát. Obsahuje cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)]. Může vyvolat alergickou reakci.

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Třídy nebezpečnosti

GHS07
GHS08

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡