Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Dupli-Color Alkyton žáruvzdorná barva do 750 °C, kovářská černá, 250 ml

413 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 341,32 Kč
 • PeMi kód: 624657
 • EAN: 8715743017988
Rychlé a jednoduché použití, snadné a bezproblémové obnovení nátěru, vysoká tepelná odolnost do 750 °C, ředitelná S6005, aplikace štětcem, válečkem nebo stříkáním, atraktivní černošedé provedení kovářské barvy.
 

Alkyton žáruvzdorná barva je alkyd-silikonový nátěr s  obsahem antikorozních pigmentů, určený k ochraně tepelně namáhaných podkladů a k jejich estetickému vylepšení. Jedná se zejména o nátěry krbů, kamen, kouřovodů, výfuků a pod. Hodí se na nátěry jak údržbové (opravné), tak i na nátěry v  prvovýrobě. Dodáváme ve třech provedeních: stříbrná, černá a kovářská černá. Alkyton Žáruvzdorná barva je teplotě odolná
barva na bázi silikonem modifikované alkydové pryskyřice. Nátěr žáruvzdornou barvou odolává běžně teplotám do 650 °C a vydrží zatížení až do 750 °C.

 • na suchý a odmaštěný povrch, zbavený všech nepřilnutých částic
 • aplikace se provádí štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
 • rychlé a jednoduché použití, snadné a bezproblémové obnovení nátěru
 • vysoká tepelná odolnost do 750 °C

Řědění žáruvzdorné barvy:
ředitelná S6005

Aplikace a ředění Alkyton žáruvzdorné barvy:
Štětec: Používejte ploché štětce s  přírodními štětinami s dlouhým vlasem. Neřeďte. Váleček: Používejte polyamidové (perlonové) válečky 8 až 12 mm. Neřeďte. Vzduchové stříkání: Ředění: 10 - 25 % ředidla S6005, velikost trysky: 1 - 1,5 mm, tlak: 2 - 4 bary.

Teoretická vydatnost:
11,8 m² /l při 45 μm suchého filmu

Zasychání Alkyton žáruvzdorné barvy:
Zasychání 20 °C / 50 % relativní vlhkosti: Na dotek 2 hodiny, pro manipulaci 8 hodin, přetíratelný po 24 hodinách. Plně vytvrzen 24 hodin po dosažení teploty 150 °C.

Doporučené použití:
Alkyton žáruvzdorná barva je určena pro aplikace na novou nebo dobře očištěnou ocel, ţelezo a  litinu, na mírně zkorodovaný povrch, nebo na staré fungující nátěry žáruvzdorných barev. Uplatní se především při pouţití na kamnech, krbech, kouřovodech, zahradních grilech, výfucích, kotlech a všude tam, kde je zapotřebí odolnost proti vysokým teplotám a to v interiéru nebo chráněném exteriéru. Díky plnění speciálním hrubším pigmentem, má navíc vysoce dekorativní vzhled.

Příprava povrchu:
Odstraňte dokonale olej, mastnotu a  jakoukoliv jinou kontaminaci povrchu omytím nebo tlakovým čistěním v kombinaci s  vhodnými detergenty. Odstraňte okuje, volnou rez a špatně přilnavé zbytky starých barev škrabkou a ocelovým kartáčem na stupeň St 3 (ISO 8501-1: 1988) nebo lehce otryskejte, nebo přebruste. Staré, hladké dobře přilnuté a  nedegradované ţáruvzdorné nátěry zdrsněte pro zajištění dobré přilnavosti a  ověřte kompatibilitu s nátěry Alkyton žáruvzdorná barva. Povrch musí být před i  během aplikace suchý a čistý.

Návod k použití:
Barvu před použitím důkladně promíchejte, v promíchávání pokračujte i v průběhu aplikace. Pokud možno neřeďte (ředění může být nezbytné pokud aplikaci provádíte při nízkých, nebo naopak vysokých teplotách). Vysoké naředění snižuje podíl sušiny v nátěru a tím i  tloušťku nátěrového filmu. Ředění může ovlivnit doby zasychání. Neaplikujte na  horké nebo teplé podklady! Při prvním použití natřené plochy postupně a pomalu zahřívejte na teplotu 150 °C (volnějším zatopením v kamnech, volnoběžným chodem motoru, zahřátím v peci apod.), tím dojde k vypálení barvy.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky
Obsah nebezpečných látek

uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatics, uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatický (2-25%). Obsahuje ftalanhydrid a butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené.   P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku
 
 
 • Stříbrná
 • Stříbrná
 • Černá
 • Černá
 • Kovářská černá
 • Kovářská černá

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡