Důbrava Žabka mycí a čistící prostředek, změkčuje vodu, 400 g

39 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 32,23 Kč
  • PeMi kód: 519626
  • EAN: 8594005500013

Žabka namáčecí mycí prostředek který změkčuje vodu a rozpouští špínu, je  vhodná na namáčení prádla. Při mytí rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a  rozpouští mastnou špínu.

Vlastnosti Důbrava Žabka mycí a čistící prostředek:

  • Změkčuje vodu a rozpouští špínu.
  • Je vhodná pro namáčení prádla i předpírku.
  • Při mytí rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a rozpouští mastnou špínu.
  • Může se použít i k mytí skla a nádobí.
  • Dobře čistí umyvadla, vany a jiné keramické a smaltované povrchy.
Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS05

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡