Dr. Devil WC Push Pull Gel Polar Aqua WC blok bez košíku, 2 × 20 g

69 Kč
Skladem 5 ks.
  • Cena bez 21% DPH: 57,02 Kč
  • PeMi kód: 596168
  • EAN: 8595025835673
ABSOLUTNĚ HYGIENICKÝ - bez košíku plného bakterií, virů a nečistot, to je Dr. DEVIL PUSH PULL GEL. První WC závěs bez košíku. Svěže voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.
 

ABSOLUTNĚ HYGIENICKÝ - bez košíku plného bakterií, virů a nečistot, to je  Dr. DEVIL PUSH PULL GEL. První WC závěs bez košíku. Svěže voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

Vlastnosti Dr. Devil WC Push Pull Gel WC blok:

  • Bez košíku.
  • Svěže voní a čistí.
  • 90 % recyklovatelné.
  • Působí proti usazování vodního kamene.
  • Balení 2 × 20 g.

Složení Dr. Devil WC Push Pull Gel:

≥ 30% neiontově Povrchově aktivní látky, < 5% amfoterní Povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, hexyl Cinnamal, Coumarin), Benzisothiazolinone, Sodium Benzoate.3,5-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd a  2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje reakční směs 1-methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxabicyklo[2.2.1]heptanu a cineolu a p- mentha-1,4 (8)-dienu, citral, dipenten, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
 

Třídy nebezpečnosti

GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡