Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Domestos blok Atlantic závěs Wc čistič 40g

40 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 33,06 Kč
 • PeMi kód: 210555
 • EAN: 8717163540046

Domestos 3 v 1 tuhé WC bloky jsou složeny ze tří speciálních vrstev a  kombinují tak tři účinky. Likvidují prostředí pro množení bakterií. Brání tvorbě vodního kamene. Díky obsahu parfémovaného gelového proužku zanechávají dlouhotrvající svěží vůni po každém spláchnutí.  Mimo to Vám Domestos tuhé bloky přinášejí intenzivnější vůni, výraznější zpěnění a kompletní hygienickou čistotu po každém spláchnutí.

Účinný Domestos WC blok 3v1 je složen ze 3 speciálních vrstev, které kombinují 3 účinky:

 • 1. odstraňuje bakterie.
 • 2. brání tvorbě nehygienického vodního kamene.
 • 3. díky obsahu parfémovaného gelového proužku zanechává dlouhotrvající svěží vůni.

Domestos WC blok 3v1 tak poskytuje kompletní hygienickou čistotu a ochranu po každém spláchnutí. Zanechává přitom příjemnou vůni borovice.

Vlastnosti WC bloku domestos náplně:

 • kompletní sada držák a náplň
 • vůně oceánu
 • jedinečná kombinace 3 vrstev a 3 funkcí
 • prevence před vodním kamenem
 • likviduje porstředí pro množení bakterií
 • 100% lesk beze šmouh
 • hygienická čistota

Návod na použití:

Natáhněte držák a umístěte jej na hranu WC mísy na vodou dostatečně splachované místo. Když je klec prázdná, doplňte náhradní náplň Domestos. Poté si umyjte ruce. Pokud v kleci zůstane pouze nerozpuštěný zbytek gelového proužku, vyjměte jej a vyhoďte do koše.Výměna je nyní jednoduchá a hygienická, což umožňuje systém otevírání klece "easy click".

Složení WC bloku Domestos:

15% nebo více, avšak méně než 30% aniontové povrchově aktivní látky. Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, fosforečnany, aromatické uhlovodíky, citral, eugenol, limonene, linalool.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, dodecylsíran sodný. Obsahuje Dimethylcyclohex-3- ene-1-carboxaldehyde, Obsahuje hexyl-2-hydroxybenzoát, Obsahuje 2-(4- (terc.)butylbenzyl)propionaldehyd, Může vyvolat alergickou reakci.

H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ: P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P332 Při podráždění kůže: P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P352 Omyjte velkým množstvím vody/...

Třídy nebezpečnosti

GHS05

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡