Diava mýdlový čistič na podlahy, 750 ml

64 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 52,89 Kč
  • PeMi kód: 102029
  • EAN: 8585003912038
Čistící prostředek na všechny druhy podlah – linoleum, dlažby, mramor, korek, laminát a pod. Příjemná vůně pro vaši domácnost.
 

Čistící prostředek na všechny druhy podlah – linoleum, dlažby, mramor, korek, laminát a pod. Příjemná vůně pro vaši domácnost. Rychle a účinně čistí všechny druhy podlah: linoleum, dlažbu, mramor, korek, laminát. Specialista na  podlahy.

Návod na použití:
do 5 l vody přidejte 10 ml čisticího prostředku. Podlahu po umytí nechte uschnout bez leštění.

Obsahuje:
C10-13 alkylbenzensulfonát sodný, CAS 68411-30-3, C12-14 alkylsulfát sodný, CAS 85586-07-8, 5 - 15% aniontové tenzidy, < 5% mýdlo, < 5% Na₄EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Vonná látka: limonene, linalool, Barvivo.

Datum spotřeby:

Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců.

 

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. C10-13 alkylbenzensulfonát sodný, CAS 68411-30-3; C12-14 alkylsulfát sodný, CAS 85586-07-8.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS05

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡