Detecha Karbolineum Extra 3v1 barva na dřevo, jantar, 8 kg

2 364 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 1 953,72 Kč
 • PeMi kód: 101080
 • EAN: 8595002319325

Moderní impregnační nátěrová hmota s dekorativními vlastnostmi. Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr v deseti barevných odstínech. Obsahuje velmi jemné transparentní pigmenty, které dodávají dřevu požadovaný odstín a zároveň zvýrazňují jeho přirozenou texturu. Spolu s dalšími funkčními přísadami efektivně působí proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Nátěr neuzavírá dřevo, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a  neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Nátěrový film je ošetřen biocidními látkami proti napadení mechy, plísněmi, řasami a houbami. Bezbarvý odstín není v exteriéru samostatně dostatečnou ochranou proti UV záření. Používá se jako impregnační napouštědlo pod barevné odstíny nebo jako dodatečný nátěr, který chrání předchozí vrstvy a prodlužuje jejich životnost.

Přednosti Karbolineum Extra 3v1:

 • Prostě Karbolka
 • Hloubkové napouštědlo a zároveň vrchní nátěr.
 • Neuzavírá dřevo, nepraská, neloupe se.
 • Použité pigmenty zvýrazňují kresbu dřeva a zvyšují odolnost proti UV záření.
 • Po zaschnutí bez zápachu.
 • Snadná obnova nátěru bez broušení.
 • Odolnost povětrnostním vlivům, dlouhá životnost.
 • Pro své vlastnosti nejpoužívanější přípravek na nátěry šindelových střech.

Obnova se provádí po 3 – 6 letech, podle místních podmínek, jednoduchým přetřením, bez nutnosti odstraňování starého nátěru. Karbolineum extra je  výrobek s dlouholetou tradicí. Díky svým jedinečným vlastnostem se tento nátěr stal nejpoužívanějším přípravkem pro nátěry historických objektů, šindelových střech, dřevěných fasád, roubenek, a v neposlední řadě památek lidové architektury. Karbolineum extra je výrobek podléhající pravidelnému certifikačnímu dozoru. Bylo na něj vydáno Stavebně technické osvědčení č. STO-AO 224-500/2012/a. Jeho účinnost a ochranné vlastnosti jsou pravidelně kontrolovány Institutem pro testování a certifikaci, a.s., Zlín (Autorizovaná osoba č. 224).

Použití:
stavební dřevěné konstrukce v exteriéru i v interiéru, dřevěné fasády, šindelové střechy, chaty, chalupy, obložení, pergoly, altány, parkovací přístřešky, ploty, okna, okenice a jiné.

Příprava podkladu a způsob nanášení:
Před použitím přípravek důkladně promíchejte, případně protřepte. Natírané dřevo musí být proschlé (rel. vlhkost max. 15%), zbavené starých nátěrů a jiných mechanických a  vegetativních nečistot včetně pryskyřičných výronů. Nanáší se štětcem, válečkem, stříkací pistolí nebo máčením v jedné i více vrstvách. Aplikace další vrstvy vždy až po vsáknutí předchozí. Nános by měl před zaschnutím zcela vpenetrovat do  dřeva, aby se nevytvářela lesklá místa. Doba zasychání - obvykle do 24 hodin - závisí na teplotě a proudění vzduchu, vlhkosti a savosti podkladu. Na hladce opracovaném a málo savém dřevě může být tato doba delší. Výsledný odstín se může lišit v závislosti na druhu natíraného dřeva. Doporučujeme provést zkušební nátěr menší plochy.

Ředění:
Neředí se. Ředidlo S6005 nebo S 6006 pro čištění pomůcek.

Vydatnost:
Doporučujeme aplikovat minimálně 150 g/m² (6,7 m² z 1 kg), aby byla zajištěna dostatečná účinnost ochrany.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Obsah nebezpečných látek

Petrolej - nespecifikovaný (+)-1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4- triazol; 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát. Obsahuje 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát. Může vyvolat alergickou reakci.

H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Parametry
Obj. číslo MA3021 Atest na dětské hračky Ne Ředění barvy Rozpouštědlem Prostředí Venkovní Stupeň lesku Polomat Výrobce Detecha Značka Detecha Produktový list PDF
Dokumenty ke stažení
Vzorník odstínů a barev (10)
 • dub
 • jantar
 • jedle
 • mahagon
 • ořech
 • palisandr
 • pinie
 • třešeň
 • kaštan
 • teak

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡