Detecha Detastop proti plísním, mechům a lišejníkům, 900 ml

220 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 181,82 Kč
  • PeMi kód: 105256
  • EAN: 8595002316416

Detastop je protiplísňový, antibakteriální a algicidní přípravek určený k  hubení plísní a řas na kontaminovaných plochách. Lze jej použít jako sanační i  preventivní ochranu na omítky, zdivo, beton, kámen, azbestocement, ale i na  dřevo, dřevotřískové desky a další savé materiály. Může být také používán jako efektivní mycí prostředek pro kontaminované povrchy v extrémně vlhkém prostředí jako např. v koupelnách, prádelnách, sklepech, vývařovnách apod..

Použití:
Vnitřní i venkovní použití. Bytové a nebytové prostory. Místa s extrémními podmínkami (prádelny, koupelny, sklepy, vývařovny apod.) Potravinářský průmysl (pivovary, vinařské závody, mlékárny, masokombináty). Působí likvidačně a preventivně proti plísním, řasám, mechům a  lišejníkům na omítkách, pískovci, betonové dlažbě, náhrobních kamenech, střešních krytinách atd. Přípravek může být používán jako efektivní antibakteriální mycí prostředek. K následnému ošetření zdiva a omítek v  interiéru doporučujeme použít sněhobílý malířský nátěr s obsahem biocidů Detakryl protiplísňový.

Pracovní postup:
Plísně, mechy, řasy a lišejníky před aplikací přípravku za sucha neodstraňujte! Napadená místa omyjte neředěným přípravkem DETASTOP. Aplikujte štětcem nebo válečkem. Při použití mechanického rozprašovače přípravek aplikujte postřikem ze vzdálenosti cca 10 - 20 cm. Nechte působit min. 20 minut. Poté místo opět přípravkem navlhčete a biologické nečistoty za vlhka mechanicky odstraňte (kartáč, špachtle, houbička, hadr). Následně povrch znovu přípravkem navlhčete a nechte samovolně vsáknout. Účinnost přípravku se ještě zvýší při pomalejším zasychání např. při nižší teplotě a  vyšší relativní vlhkosti vzduchu. Při silném napadení postup zopakujte. I když se biologické nečistoty nepodaří opticky odstranit, jejich růst je spolehlivě zastaven. K následnému ošetření zdiva a omítek v interiéru doporučujeme použít sněhobílý malířský nátěr s obsahem biocidů DETAKRYL PROTIPLÍSŇOVÝ. Detastop v  kombinaci s Detakrylem tvoří ucelený systém pro trvalou likvidaci plísní v  interiéru.

Ředění:
Přípravek se neředí, je připraven k přímému použití.

Spotřeba:
1 kg na 5 – 10 m². Spotřeba je ovlivněna  savostí podkladu a stupněm napadení.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o  přípravku!

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Účinná látka : Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid 20 g/kg; Pomocná látka : 2- oktyltetrahydroisothiazol-3on. Obsahuje kationaktivní povrchově aktivní látky < 5 %

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS05
GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡