Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Důbrava Dekalko práškový přípravek na rez a vodní kámen, 3 sáčky, 150 g

64 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 52,89 Kč
  • PeMi kód: 101091
  • EAN: 8594005500211

Snadno a rychle rozpustí usazeniny z vody v elektrických spotřebičích. Tím šetří náklady na opravy, elektrický proud a  prodlužuje životnost spotřebičů. Může se rovněž použít do autochladičů, na čištění chromovaných armatur, sanitárního vybavení, obkladaček apod.

Balení obsahuje 3 jednotlivé pytlíčky, takže je  usnadněno dávkování. Přesné dávkování a postup při použití je srozumitelně popsán na obale.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡