Coyote Autošampon, 500 ml

54 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 44,63 Kč
  • PeMi kód: 101898
  • EAN: 8590005733895
Přípravek určený k mytí a čištění všech druhů laků motorových vozidel a všech lakovaných povrchů. Parfemováno.
 

Přípravek určený k mytí a čištění všech druhů laků motorových vozidel a všech lakovaných povrchů. Parfemováno.

Označení jako detergent:
Obsahuje 5% nebo více, avšak méně než 15% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS05

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡