Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Bref Color (4ks/bli) Flower

143 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 118,18 Kč
  • PeMi kód: 596427
  • EAN: 9000101530667

Hledáte jednodušší způsob, jak udržet vaši toaletu čistou a svěží? WC blok je  snadný a pohodlný způsob, jak zajistit čistotu ve vaší toaletě od prvního do posledního spláchnutí. Bref Color Aktiv + má speciální košíček a modré kuličky, které jsou aktivovány s každým spláchnutím a zbarvují vodu do modra k zajištění viditelného čištění.

Díky svému diskrétnímu designu a trendy barvám se perfektně hodí pod okraj toalety.

Vlastnosti wc bloku Bref:

  • zažijte svěžest květin s každým spláchnutím
  • čisticí pěna čistí toaletu s každým spláchnutím
  • ochrana proti vodnímu kameni zabraňuje tvorbě vodního kamene v toaletě
  • ochrana proti nečistotám zabraňuje usazování nečistot
  • extra svěžest zanechává dlouhotrvající svěží vůni v koupelně

Návod k použití wc bloku Bref:

Zavěste Bref Power Aktiv pod okraj WC mísy. Nasměřujte jej na proud vody. Vyměňte jej když je nádobka prázdná.

Složení wc bloku Bref:

>30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (citronellol, geraniol, linalool, limonene).

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje EUCALYPTOL. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje cineol. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
⇡ Zpět nahoru ⇡