Betex S2131 2v1 základní i vrchní barva na beton 0110 šedá, 5 kg

1 146 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 947,11 Kč
  • PeMi kód: 107332
  • EAN: 8591235039481

Barva BETEX S2131 2v1 je určená k aplikaci na beton. Vhodná k  ošetření podlah garáží, na schody, sklepy, balkony, terasy, zdivo, OSB desky. Dlouhodobě odolává vlhku a povětrnostním vlivům, olejům, roztokům solí, slabým kyselinám a zásadám, krátkodobě motorové naftě. Barevný film zůstává stálobarevný. Extrémně rezistentní mechanické zátěži. Snadná aplikace, barva je opravitelná jednoduchým přetřením. Splňuje atest protiskluznoosti za sucha i za mokra.

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a nátěrům dětského nábytku a hraček. Barva smí být používána na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy a  pitnou vodou.
Vlastnosti barvy na beton BETEX:

    Extrémně chemicky odolná
    Atest protiskluznosti
    Vysoká přilnavost
    Omyvatelná
    Stálobarevná
    Matná
    Interiér / exteriér
    Skvělá kvalita za dobrou cenu

Použití barvy na beton BETEX:

    Podklad - minerální podklady
    Prostředí - interiér, exteriér
    Příklady - podlahy sklepů, garáží, terasy, balkóny, zídky, sloupky apod

Vydatnost:
7 - 8 m²/kg

Ředidlo:
S6005


Způsob aplikace:
štětec, váleček

Barevné odstíny:
110 šedá, 440 modrá, 510 zelená, 840 červenohnědáPříprava podkladu:

Natíraný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4 – 6 měsíců) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Musí být zbaven prachu, nesmí být znečištěn mastnotami, zbytky asfaltu a ropnými produkty. Prach je ideální vysát výkonným vysavačem. Při čištění vodním tryskáním je nutné nechat podklad důkladně proschnout. V případě podkladu s většími nerovnostmi se doporučuje přebroušení. Staré nátěry je nutné důkladně odstranit.

Podmínky aplikace

Nanášejte za stálého a suchého počasí, minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5 °C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 23 °C a  relativní vlhkost vzduchu 40 – 70 % Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.

Postup práce:

Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, v případě penetračního nátěru doředit. Barva se nanáší štětcem nebo válečkem na předem připravený podklad. První nátěr se provádí jako penetrační, barva se naředí ředidlem S 6005 v hmotnostním poměru 1 díl barvy: 1 díl ředidla. Po důkladném zaschnutí penetračního nátěru (ca 24 hod) je pro další nátěr doporučeno barvu použít bez ředění nebo podle savosti podkladu jen s minimálním množstvím ředidla. Zakončovací nátěr se nanáší bez ředění po důkladném zaschnutí předchozí vrstvy. Optimální tloušťka nátěru je ca 80 µm.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Varování
Obsah nebezpečných látek

Xylen (směs), 2-methoxy-1- methylethyl-acetát. Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.
EUH208     Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226     Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332     Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315     Dráždí kůži.
H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
H335     Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373     Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210     Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261     Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340     PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338     PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312     Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Ředění barvy     Rozpouštědlem
Stupeň lesku     Mat
Vzorník odstínů a barev (4)
  • 110 šedá
  • 440 modrá
  • 510 zelená
  • 840 červenohnědá

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
GHS08

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡