Betex s2852 2v1 základní i vrchní barva na bazény 0440 tmavě modrá, 9 kg

3 127 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 2 584,30 Kč
 • PeMi kód: 107323
 • EAN: 8591235040005

Barva na bazény BETEX 2v1 s2852 se používá jako penetrační i vrchní nátěr a je určena k nátěrům betonových podkladů, zdiva a omítek vystavených účinkům vody, vodním parám nebo vysoké relativní vlhkosti. Barvu je  možno použít také k nátěrům bazénů a kovových nádrží. Barva není určena na  kletované betonové povrchy.

Vlastnosti barvy na bazény BETEX:

 • 100% nepropustná
 • stále pružná
 • vysoká přilnavost
 • mechanicky odolná
 • stálobarevná
 • lesklá
 • vhodná i k aplikaci na kov
 • Použití interiér a exteriér

Použití:
Určená k aplikaci na beton i kov, zdivo a omítky, bazény, kovové jímky. Barva je 100% nepropustná, extrémně odolná vodě, vodním parám a vlhkosti, nepraská. Není určena na kletované betonové povrchy.

Vydatnost
5 - 6 m²/ 1 kg na jednu vrstvu

Ředění:

S6005

Způsob aplikace:
Štětec, váleček

 

Příprava podkladu:

Natíraný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4 – 6 měsíců) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Povrch musí být zbaven prachu, nesmí být znečištěn mastnotami, zbytky asfaltu a ropnými produkty. Prach je ideální vysát výkonným vysavačem. V případě čištění vodním tryskáním je nutné nechat podklad důkladně proschnout. V případě podkladu s  většími nerovnostmi se doporučuje přebroušení. Relativní vlhkost podkladu nesmí překročit 5 %. Staré nátěry je nutné důkladně odstranit.

Podmínky aplikace:

Nanášejte za stálého a suchého počasí, minimální teplota vzduchu pro nanášení je 10 °C, teplota podkladu nesmí přesáhnout 30 °C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 – 70 % Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.

Postup práce:

Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, v případě penetračního nátěru doředit. Nanášet na  předem připravený podklad.

Nátěry omítky, zdiva, betonu:

 • 1 až 2x penetrování barvou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S 2852 zředěnou ředidlem S  6005 v poměru 1:1
 • 3 až 5x nátěr barvou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S 2852

Nátěr kovu:

 • 1x nátěr základní barvou FORMEX ZÁKLAD NA POZINK. S 2003. Vrchní nátěr se na základní barvu nanáší do 24 h po aplikaci nebo až po 7 dnech
 • 3 až 4x nátěr barvou BETEX 2v1 NA BAZÉNY S 2852 (interval nanášení mezi jednotlivými vrstvami 4 h / 23 °C).

Tloušťka celého nátěrového systému musí být nejméně 120 µm. Nátěr může být vystaven účinkům vody nejdříve po 7 dnech. Stabilita barevných odstínů může být ovlivněna vystavením náročnému chemickému prostředí. Tento jev nemá vliv na  účinnost nátěru.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Xylen (smes), kalafuna.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H226 Hořlavá kapalina a páry. H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Parametry
EAN 8591235040005 Obj. číslo   Ředění barvy Rozpouštědlem Stupeň lesku Lesk Barva nátěru Modrá Výrobce   Značka   Hmotnost 9,9 kg Produktový list PDF
Dokumenty ke stažení
Vzorník odstínů a barev (1)
 • 440 modrá

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
GHS08

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡