BALtech kyselina chlorovodíková solná 31 % 1L

PeMi kód: 272765 EAN: 8591235074468, 8591235074451
Běžná cena s DPH: 40,00 Kč
Sleva na zboží: 5%
DPH: 21%
Skladem
38,00 Kč

BALtech kyselina chlorovodíková solná 31 % 1L 


Základní chemická surovina pro obecně známé použítí. Používá se např. pro
odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů. Při použití dodržujte
pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci. Je žíravinou ve
smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.


Návod k použití:

Používá se k čištění, leptání a dalším
technickým účelům. Rozpouští kovy (i chromování) a vodní kámen. Při použití se
uvolňuje dráždivý chlorovodík, proto je nutné při práci dodržovat platné
bezpečnostní předpisy.


Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látkyObsah nebezpečných látek: kyselina chlorovodíková (Index: 017-002-00-2; CAS: 231-595-7)


Signální slovo: Nebezpečí


H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti:

GHS05
GHS07

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

BARVY » TECHNICKÉ KAPALINY » Kyseliny

Zpět