Astrid Peo antiperspirant deo sprej do bot, 150 ml

64 Kč SLEVA 13%
56 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 46,28 Kč
  • PeMi kód: 518260
  • EAN: 8593843007906, 8592297002673
Svěží rychleschnoucí spray pro účinné odstranění zápachu bot. Obsažená deodorační látka neutralizuje pach vznikající při pocení nohou. Antibakteriální přísada omezuje rozvoj nežádoucích mikroorganismů v obuvi. Použití:Před použitím nádobku řádně protřepte. Aplikujte rovnoměrně dovnitř obuvi před a/nebo po použití. Před opětovným obutím nechte zaschnout. Lepších výsledků docílíte souběžným používáním výrobku PEO antiprespirant spray. Upozornění:Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může rotrhnout. Zůsobuje vážné poranění očí. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Používejte pouze k určenému účelu. Odstraně obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
⇡ Zpět nahoru ⇡