Amarit stínící barva na skleníky a světlíky, 1 kg

127 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 104,96 Kč
  • PeMi kód: 100578
  • EAN: 8591235010015

AMARIT modrý se používá pro stínící nátěry skleníků a pařenišť proti spalujícím účinkům slunečního záření. Ochranný nátěr zamezující průniku a  účinkům prudkého slunečního záření.

Použití:
Používá se pro stínicí nátěry skleníků a  pařenišť proti spalujícím účinkům slunečního záření. Před použitím se barva důkladně rozmíchá.

Pracovní postup:
1.) Pro nátěry se barva připravuje naředěním vodou v poměru 1 díl barvy a 1 až max. 2 díly vody.
2.) Barva se opět řádně promíchá a je připravena ihned k použití.
3.) Takto připravenou barvu je nutno občas promíchávat (možná sedimentace) a zpracovat do 24 hodin.
4.) Nátěr se provádí štětcem nebo stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách.
5.) Čerstvě natřený nátěr musí být min. příštích 24 hodin uchráněn před vydatnějším deštěm!
6.) Zaschlý nátěr odolává dešti, lze jej však mechanicky odstranit (např. kartáčem a teplou vodou).
7.) Životnost nátěru na skle se předpokládá pouze sezónní.
8.) Teplota okolního prostředí a  podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 C.

Vydatnost:
cca 25 - 40 m² / 1 kg naředěné barvy na 1 nátěr.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje hydroxid vápenatý

H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Třídy nebezpečnosti

GHS05
GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡